Regulamin

REGULAMIN

rezerwacji i krótkoterminowego najmu lokali

SmartAps Apartamenty („Regulamin”)

 

Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorcy („Klient”) oraz Usługodawcy – Smart Aps A. Woźniak Spółka Jawna z siedzibą w Tychach przy ulicy Szuwarków 28, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000748719, NIP: 646-297-32-20, REGON: 381291203, o adresie poczty elektronicznej: rezerwaje@smartaps.pl, w zakresie rezerwacji i najmu krótkoterminowego lokali oferowanych przez SmartAps Apartamenty, a także zasad płatności, reklamacji i odpowiedzialności.

Regulamin stanowi integralną część umowy krótkoterminowego najmu lokalu zawartą poprzez Serwis internetowy SmartAps Apartamenty.

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu, z treścią którego Klient ma możliwość zapoznania się pod adresem elektronicznym www.smartaps.pl/regulamin, a którego akceptację potwierdza stosownym oświadczeniem na formularzu rezerwacji.

 

Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o:

1)    „Kliencie” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych w rozumieniu kodeksu cywilnego, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 331 k.c., będącą stroną umowy o najem krótkoterminowy lokalu oferowanego przez SmartAps Apartamenty,

2)    „SmartAps Apartamenty” – należy przez to rozumieć Usługodawcę tj. Smart Aps A. Woźniak Spółka Jawna z siedzibą w Tychach przy ulicy Szuwarków 28, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000748719,

3)    „Serwis internetowy” – należy przez to rozumieć stronę internetową: www.smartaps.pl, której właścicielem jest SmartAps Apartamenty oraz zawartą na niej platformę rezerwacyjną,

4)    „Umowa” – należy przez to rozumieć ogół wzajemnych praw i obowiązków stron wynikających z umowy najmu krótkoterminowego lokali oferowanych przez SmartAps Apartamenty,

5)      „Całkowita cena usługi” – należy przez to rozumieć kwotę wskazaną podczas procesu rezerwacji, obejmującą wszelkie należności wynikające z zawartej Umowy,

6)     „Siła wyższa” - należy przez to rozumieć każde zjawisko zewnętrzne, nieuchronne, którego nie można było przewidzieć lub mu się przeciwstawić, w szczególności zjawisko o charakterze faktycznym, prawnym lub administracyjnym, którego mimo dołożenia wszelkich starań i wysiłków nie dało się przewidzieć, np. powódź, huragan, trzęsienie ziemi, sztorm, śnieżyca, wojna, powstanie, rewolucja, zamieszki. Nie można rozumieć działania siły wyższej poprzez: chorobę, wypadek samochodowy, cofnięty urlop, brak dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy, sprawy rodzinne i osobiste itp.

7)        „Osoby niepełnoletnie” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła lat 13 a nie ukończyła lat 18.

 

§ 1

Postanowienia Ogólne

1.     Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu krótkoterminowego lokali oferowanych przez SmartAps Apartamenty, a także zasady płatności, reklamacji i odpowiedzialności stron Umowy.

2.        Prawidłowe korzystanie z Serwisu internetowego wymaga sprzętu komputerowego spełniającego następujące wymagania techniczne:

         a.   posiada dostęp do Internetu,

         b.  posiada zainstalowaną przeglądarkę internetową (wskazane jest posiadanie aktualnej wersji przeglądarki, np. Internet Explorer, Firefox
     Google Chrome, Opera itd.),

         c.  posiada czynne i prawidłowo skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

3.  Adresem do korespondencji SmartAps Apartamenty jest: ul. Szuwarków 28, 43-100 Tychy, a adresem poczty elektronicznej jest: rezerwacje@rsmartaps.pl.

 

§ 2

Przedmiot Umowy

1.      Przedmiotem Umowy jest krótkoterminowy najem lokalu oferowanego przez SmartAps Apartamenty za pośrednictwem Serwisu internetowego lub portali pośredniczących przy zawieraniu umów z SmartAps Apartamenty.

2.       SmartAps Apartamenty zobowiązany jest do udostępnienia Klientowi lokalu zgodnego z opisem zawartym w Serwisie internetowym lub portalu pośredniczącym przy zawieraniu umów z SmartAps Apartamenty i w terminach określonych w rezerwacji, a Klient zobowiązany jest do zapłaty Całkowitej ceny usługi określonej w procesie rezerwacji.

3.     Dokonanie rezerwacji przez Klienta za pośrednictwem Serwisu internetowego lub portalu pośredniczącego przy zawieraniu umów z SmartAps Apartamenty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem Umowy o krótkoterminowy najem lokalu pomiędzy Klientem i SmartAps Apartamenty.

 

§ 3

Rezerwacja i Zasady Płatności

1.    W procesie rezerwacji Klient wybiera lokal oferowany przez SmartAps Apartamenty za pośrednictwem Serwisu internetowego lub portalu pośredniczącego przy zawieraniu umów z SmartAps Apartamenty, a następnie dokonuje rezerwacji lokalu poprzez wypełnienie wirtualnego formularza rezerwacji dostępnego w Serwisie internetowym lub portalach pośredniczących przy zawieraniu umów z SmartAps Apartamenty, bądź dokonuje rezerwacji telefonicznie pod numerem telefonu: +48 530 11 33 00 lub na adres poczty elektronicznej: rezerwacje@smartaps.pl.

2.   Klient dokonuje rezerwacji poprzez wskazanie pod ofertą zawartą w Serwisie internetowym lub portalu pośredniczącym konkretnej daty rozpoczęcia pobytu i konkretnej daty zakończenia pobytu. Pobyt liczony jest w dniach. W razie dokonania rezerwacji telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej dokonanie rezerwacji dokonane jest po otrzymaniu od SmartAps Apartamenty potwierdzenia rezerwacji na adres elektroniczny Klienta

3.    Każdy z oferowanych przez SmartAps Apartamenty lokali jest przeznaczony do zamieszkania maksymalnie przez liczbę osób wskazanych w formularzu rezerwacji. Liczba osób mających przebywać w lokalu wskazywana jest przez Klienta w trakcie rezerwacji: w formularzu rezerwacji, telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. Liczba ta nie może przekraczać ilości maksymalnie przeznaczonej dla danego lokalu. Pobyt w lokalu większej liczby osób niż wskazanych w formularzu rezerwacji, lub jak ustalono telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną, przeznaczona dla danego lokalu musi być uzgodniony bezpośrednio z SmartAps Apartamenty przed rozpoczęciem pobytu i może powodować wzrost ceny lokalu albo odmowę jego rezerwacji.

4.   Potwierdzenie rezerwacji następuje poprzez doręczenie na adres poczty elektronicznej, wskazanej przez Klienta podczas procesu rezerwacji, wiadomości z informacją o potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji, podsumowaniu oferty, określeniu Całkowitej ceny usługi, akceptacji postanowień Regulaminu oraz dacie rezerwacji.

5.    Klient zobowiązany jest w ciągu 4 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku) od dnia otrzymania wiadomości, o której mowa w ust. 4 powyżej, uiścić przelewem lub poprzez płatność online (np. przez PayPal, przelewy natychmiastowe lub kartę płatniczą) na rachunek bankowy wskazany w § 3 ust. 9 Umowy, kwotę opłaty rezerwacyjnej w wysokości 30% Całkowitej Ceny Usługi. Wpłata opłaty rezerwacyjnej jest dokonana w dniu uznania rachunku bankowego SmartAps Apartamenty.

6.   Operatorem kart płatniczych jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział KRS pod numerem KRS 0000347935, NIP 779-236-98-87, Regon 301345068.

7.   Po zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej na koncie SmartAps Apartamenty, zostanie wysłane do Klienta drogą elektroniczną potwierdzenie otrzymania opłaty.

8.        Brak wpłaty, o której mowa w ust. 5 powyżej, kreuje po stronie SmartAps Apartamenty uprawnienie do odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia. O skorzystaniu z tego uprawnienia SmartAps Apartamenty informuje Klienta w terminie do dnia daty rozpoczęcia pobytu od upływu terminu na wpłatę opłaty rezerwacyjnej.

9.    Płatności Całkowitej ceny usługi pomniejszonej o wysokość wpłaconej opłaty rezerwacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 5 powyżej, następuje przelewem na rachunek bankowy SmartAps Apartamenty o numerze: 30 1050 1214 1000 0092 6006 4119. Płatność winna nastąpić przed rozpoczęciem pobytu.

10.   W sytuacji, kiedy Klient zapłacił przelewem bezpośrednio przed rozpoczęciem pobytu, to na żądanie SmartAps Apartamenty, jest zobowiązany do przedstawienia w dowolnej formie (wydruk, pdf) i dowolnym nośniku (papier, smartfon, laptop) potwierdzenia przelewu na rzecz SmartAps Apartamenty

11.    Brak wpłaty, o której mowa w ust. 8 powyżej, kreuje po stronie SmartAps Apartamenty uprawnienie do odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia. O skorzystaniu z tego uprawnienia SmartAps Apartamenty informuje Klienta w terminie 7 dni od upływu terminu na wpłatę Całkowitej ceny usługi.

12.    Dokonanie wpłaty następuje w dniu uznania rachunku bankowego SmartAps Apartamenty.

13.    Klient zobowiązany jest do przekazania informacji niezbędnych do procesu rezerwacji (w szczególności imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej), jednocześnie oświadczając o ich prawdziwości.

 

§ 4

Warunki Pobytu

1.       Pobyt w lokalu rozpoczyna się nie wcześniej niż o godzinie 1400 pierwszego dnia określonego w Umowie i kończy ostatniego dnia o
godzinie 1100.

2.     Opuszczenie lokalu po godzinie 1100 ostatniego dnia pobytu możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z SmartAps Apartamenty i otrzymaniu zgody SmartAps Apartamenty. W razie opuszczenia lokalu po godzinie 1100 ostatniego dnia pobytu, SmartAps Apartamenty nałoży na Klienta opłatę w wysokości 200 zł.

3.        W lokalu obowiązuje cisza nocna w godzinach 2200 – 600.

4.      W dniu rozpoczęcia pobytu następuje wydanie lokalu poprzez przesłanie Klientowi kodu do zamku elektronicznego przez SmartAps Apartamenty, jednak nie wcześniej niż o godzinie 14.00.

5.    Zameldowanie Klienta przed godziną 1400 jest możliwe za uprzednim poinformowaniem i wyrażeniem zgody przez SmartAps Apartamenty. SmartAps Apartamenty może nałożyć na Klienta dodatkową opłatę.

6.    Klient zobowiązany jest korzystać z lokalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, postanowieniami Regulaminu i zasadami współżycia społecznego, w szczególności w sposób niezakłócający spokoju osób trzecich, w tym osób zamieszkałych w sąsiednich lokalach.

7.        SmartAps Apartamenty przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Klient, osoby przebywające w lokalu lub zwierzę, zachowuje się w sposób agresywny lub w sposób zakłócający spokój osób trzecich, w tym osób zamieszkałych w sąsiednich lokalach.

8.    W przypadku powzięcia informacji określonych w ust. 7 powyżej, SmartAps Apartamenty jest uprawniony do wezwania właściwych służb publicznych do lokalu w celu zbadania okoliczności zaistniałych w lokalu.

9.        W oferowanych przez SmartAps Apartamenty lokalach obowiązuje całkowity zakaz palenia, w szczególności wyrobów tytoniowych.

10.    W razie naruszenia zakazu określonego w pkt. 9 powyżej, SmartAps Apartamenty może nałożyć na Klienta opłatę w wysokości 100 zł., co nie ogranicza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

11.  Klient zobowiązany jest do dbania o lokal z zachowaniem należytej staranności, w szczególności zobowiązany jest do zamykania drzwi wejściowych lokalu w czasie swojej nieobecności, a także do nie wynoszenia rzeczy będących na wyposażeniu lokalu poza jego obszar.

12.    Wszelkie usterki znajdujące się w lokalu, Klient zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie SmartAps Apartamenty.

13.    SmartAps Apartamenty powinien wydać Klientowi lokal w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać go w takim stanie przez czas trwania najmu.

 

§ 5 Rezygnacja z Rezerwacji

1.    SmartAps Apartamenty i Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od dnia wystąpienia Siły wyższej. Klientowi przysługuje zwrot wszystkich wpłaconych kwot.

2.    Brak płatności, o których mowa w § 3 ust 5 i 8 Umowy poczytywana jest za niewykonanie zobowiązania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

3.     W każdym czasie, przed uzgodnionym terminem pobytu, Klient ma prawo odstąpienia od Umowy. W przypadku rezygnacji Klienta z przyczyn leżących po jego stronie Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów rezygnacji z pobytu w odpowiedniej wysokości stanowiącej rzeczywistą stratę SmartAps Apartamenty wynikającą z rezygnacji Klienta z pobytu, przy tym nie więcej niż 30% Całkowitej ceny usługi (opłaty rezerwacyjnej).

4.     Zmiana terminu rezerwacji lub zmiana wybranego w procesie rezerwacji lokalu możliwa jest wyłącznie za porozumieniem stron. W przypadku braku porozumienia stron stosuje się ust. 3 powyżej.

5.        W przypadku sytuacji, w której SmartAps Apartamenty, z przyczyn od niego niezależnych, zmuszony jest zmienić istotne warunki umowy przed rozpoczęciem pobytu, w szczególności zmienić zarezerwowany lokal lub termin rezerwacji, niezwłocznie zawiadamia o tym Klienta, który powinien niezwłocznie poinformować SmartAps Apartamenty, czy:

a.         akceptuje proponowaną zmianę Umowy, albo

b.        odstępuje od Umowy, co wiąże się z niezwłocznym zwrotem na rzecz Klienta wszystkich wniesionych świadczeń.

6.    W przypadku sytuacji, w której SmartAps Apartamenty, z przyczyn od niego niezależnych, zmuszony jest zmienić istotne warunki umowy w trakcie pobytu, w szczególności zmienić zarezerwowany lokal, niezwłocznie zawiadamia o tym Klienta, który powinien niezwłocznie poinformować SmartAps Apartamenty, czy:

a.         akceptuje proponowaną zmianę Umowy, albo

b.        odstępuje od Umowy ze skutkiem na dzień odstąpienia, co wiąże się z niezwłocznym zwrotem na rzecz Klienta niewykorzystanych świadczeń.

7.    W razie stwierdzenia przez SmartAps Apartamenty uszkodzeń w lokalu, których nie odnotowano przy zameldowaniu, Klientowi zostanie potrącona z kaucji kwota w wysokości kosztów naprawy powstałych szkód. W przypadku, gdy kwota kaucji nie wystarczy dla pokrycia szkód, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient obowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy wysokością szkody, a kwotą wpłaconej kaucji. Powyższe nie uniemożliwia SmartAps Apartamenty dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

§ 6 Odpowiedzialność

1.        SmartAps Apartamenty odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta.

2.    Klient odpowiedzialny jest za wszelkiego rodzaju szkody powstałe w lokalu, w szczególności w jego wyposażeniu oraz elementach stałych, spowodowane działaniem/zaniechaniem Klienta lub działaniem/zaniechaniem osób, które przebywały w lokalu podczas okresu pobytu Klienta, lub zwierząt, o których informuje SmartAps Apartamenty w ciągu 1 dnia od powstania szkody.

3.       Klient nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek Siły Wyższej.

 

§ 7 Reklamacja

1.     W przypadku stwierdzenia niezgodnego z Umową świadczenia usług, wszelkie reklamacje Klient powinien zgłosić SmartAps Apartamenty na piśmie lub w formie elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia pobytu.

2.      SmartAps Apartamenty rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od jej otrzymania, o czym informuje Klienta w tej samej formie: pisemnej lub elektronicznej.

3.   W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji SmartAps Apartamenty jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie lub w formie elektronicznej przyczyny odmowy.

 

§ 8 Zwierzęta

1.        Co do zasady SmartAps Apartamenty nie udziela zgody na pobyt zwierząt w lokalach.

2.        Klient, który ma zamiar przebywać w lokalu wraz ze zwierzęciem jest zobowiązany przed dokonaniem rezerwacji o zwrócenie się do SmartAps Apartamenty o udzielenie indywidualnej zgody na przebywanie zwierząt w lokalu wraz ze wskazaniem konkretnego lokalu i terminu pobytu.

3.        SmartAps Apartamenty niezwłocznie odpowie drogą elektroniczną Klientowi o możliwości pobytu wraz ze zwierzęciem.

4.   Jeżeli SmartAps Apartamenty wyrazi zgodę na pobyt w lokalu wraz ze zwierzęciem, obciąży Klienta ceną za pobyt zwierzęcia w lokalu w wysokości 30 zł za dobę.

 

§ 9 Rezerwacja przez Osoby Niepełnoletnie

1.     Rezerwacja i pobyt przez Osoby Niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18 lat mogą dokonywać rezerwacji na warunkach określonych w Regulaminie, tylko i wyłącznie za pisemną zgodą opiekuna lub przedstawiciela ustawowego przesłaną skanem na adres elektroniczny SmartAps Apartamenty.

2.     Opiekun lub przedstawiciel ustawowy przesyła skan zgody, o której mowa w ust. 1 powyżej, na adres elektroniczny SmartAps Apartamenty w terminie 3 dni od dnia dokonania rezerwacji przez Osobę Niepełnoletnią. W razie braku przesłania zgody opiekuna lub przedstawiciela ustawowego do SmartAps Apartamenty w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, SmartAps Apartamenty wyznacza opiekunowi lub przedstawicielowi ustawowemu termin 1 dnia do potwierdzenia rezerwacji (wyrażenia zgody), o której mowa w ust. 1 powyżej. W razie braku przesłania przedmiotowej zgody do SmartAps Apartamenty rezerwacja jest automatyczne anulowana.

3.      W razie niezgodnego z prawdą wypełnienia formularza rezerwacyjnego co do wieku Klienta i stwierdzenia przez SmartAps Apartamenty w dniu zameldowania, że Klient jest Osobą Niepełnoletnią, SmartAps Apartamenty wyślę niezwłocznie zapytanie do opiekunów lub przedstawicieli ustawowych, czy potwierdzają oni lub nie zawarcie niniejszej Umowy przez Klienta, wyznaczając im 3 godziny na przesłanie informacji. Inaczej rezerwacja po upływie tego czasu zostanie anulowana.

4.    Odpowiedzialność za zobowiązania zawarte w Regulaminie (w tym za szkody w lokalu), w tym wypadku ponosi opiekun lub przedstawiciel ustawowy Osoby Niepełnoletniej.

 

§ 10 Postanowienia Końcowe

1.        W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego.

2.      Klient oświadcza, że został poinformowany o treści art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z którym w przypadku umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, konsumentowi nie przysługuje przewidziane w art. 27 tej ustawy prawo do odstąpienia od umowa zawartej na odległość.

3.       Klient wyraża zgodę, w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 1 i 3 w zw. z art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie swoich danych osobowych w celu realizacji Umowy.

4.    Wszelkie spory pomiędzy SmartAps Apartamenty a Klientem będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego przez właściwy sąd w Polsce