Polityka prywatności

Polityka Prywatności

SmartAps Apartamenty

 1. W niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez Serwis internetowy SmartAps Apartamenty
 2. Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa o:
 3. „Kliencie” należy przez to rozumieć: osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 331c., która drogą elektroniczną, bądź drogą telefoniczną, zawarła umowę o najem krótkoterminowy lokalu oferowany przez SmartAps Apartamenty,
 4. ”SmartAps Apartamenty” należy przez to rozumieć: Smart Aps A. Woźniak Spółka Jawna z siedzibą w Tychach, ul. Szuwarków 28, 43-100 Tychy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000748719, NIP: 646-297-32-20, REGON: 381291203,
 5. „Serwisie internetowym” należy przez to rozumieć stronę internetową: www.smartaps.pl, której właścicielem jest SmartAps Apartamenty oraz zawartą na niej platformę rezerwacyjną,
 6. „Regulaminie” należy przez to rozumieć: „Regulamin rezerwacji i krótkoterminowego najmu lokali SmartAps Apartamenty”, dostępny na stronie internetowej www.smartaps.
 7. Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach Serwisu internetowego jest: Smart Aps A. Woźniak Spółka Jawna z siedzibą w Tychach, ul. Szuwarków 28, 43-100 Tychy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000748719, NIP: 646-297-32-20, REGON: 381291203.
 8. Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy z Klientem jest art. 6 ust. 1 lit. b, zaś w zakresie niezbędnym wykonania nakładanych na Administratora obowiązków prawnych art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w Związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 9. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
 10. przetwarzane zgodnie z prawem,
 11. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 12. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 13. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 14. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klientów Serwisu internetowego oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 15. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodawanie będzie skutkowało niemożnością zawarcia umowy.
 16. Przekazywane przez Klientów dane osobowe są wykorzystywane do realizacji umów o najem krótkoterminowy, dla celów księgowych, a także w przypadku wyrażenia na to zgody przez Klienta lub osobę korzystającą z Serwisu internetowego do prezentowania ofert drogą elektroniczną.
 17. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa) oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi.
 18. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd Klientowi Serwisu internetowego, który je przekazał. Klient ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich usunięcia oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie Klient może również żądać usunięcia swoich danych osobowych z Serwisu internetowego.
 19. Klient Serwisu internetowego ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 20. Każdy Klient Serwisu internetowego może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 21. Serwis internetowy SmartAps Apartamenty może zawierać odnośniki do innych serwisów internetowych, za których politykę prywatności i politykę dotyczącą plików „Cookies”, nie odpowiada.

 

Polityka dotycząca polików „Cookies”

 

 1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta Serwisu internetowego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator SmartAps Apartamenty.
 3. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ich ulepszanie, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika ponieważ pliki „cookies” nie zawierają danych osobowych.
 4. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

 

W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań dotyczących Polityki prywatności lub Polityki dotyczącej plików „Cookies”, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres rezerwacje@smartaps.pl.